ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้บ้อบัญญัติ อบต.เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อครั้งการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕  และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 656 คน