ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกาศใช้บ้อบัญญัติ อบต.เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ๒๕๕๕
  รายละเอียด : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธฺ์ ๒๕๕๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 698 คน