ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ก.ค. 2561
302 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสไหเทียม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 ก.ค. 2561
303 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่ 5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 ก.ค. 2561
304 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 ก.ค. 2561
305 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสไหเทียม หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
10 ก.ค. 2561
306 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสวนจันทร์ - ตลาดพุธ หมู่ที่ ๕,๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ก.ค. 2561
307 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกอดุลย์ - บ้านนายสถิน หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 ก.ค. 2561
308 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ก.ค. 2561
309 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 ก.ค. 2561
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
27 มิ.ย. 2561
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 มิ.ย. 2561
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 มิ.ย. 2561
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการซ่อมบำรุงรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กม-4662นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 มิ.ย. 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 มิ.ย. 2561
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายของพนักงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 มิ.ย. 2561
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 มิ.ย. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 มิ.ย. 2561
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายกำโหม - ปลักเปลี้ย หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
19 มิ.ย. 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาวัด - ถ้ำดิน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 มิ.ย. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 มิ.ย. 2561
321 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 มิ.ย. 2561
322 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
19 มิ.ย. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 มิ.ย. 2561
324 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 มิ.ย. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 มิ.ย. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 มิ.ย. 2561
327 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายหีด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 มิ.ย. 2561
328 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 มิ.ย. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน15รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 มิ.ย. 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29