ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม - นายสุมล หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
24 ก.ย. 2561
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแท่น - บ้านนายสมมุ่ง หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 ก.ย. 2561
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 80 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
19 ก.ย. 2561
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
77
18 ก.ย. 2561
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงไฟฟ้าส่องทางสาธารณะในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
13 ก.ย. 2561
246 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับง้านจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องทางสาธารณะในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 ก.ย. 2561
247 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายขุ้ย - บ้านนายเชย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 ก.ย. 2561
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 ก.ย. 2561
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(แผนงานการเกษตร) จำนวน ๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.ย. 2561
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กม.4662 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
10 ก.ย. 2561
251 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จำนวน ๒๑ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ก.ย. 2561
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ก.ย. 2561
253 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ก.ย. 2561
254 การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ก.ย. 2561
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกวิขิต - ศาลาฤาษี หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 ก.ย. 2561
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะอม - เจ็ดหลุม หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ก.ย. 2561
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักเปลี้ย - กำโหม หมู่ที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ก.ย. 2561
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิพย์ - น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
04 ก.ย. 2561
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ก.ย. 2561
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ก.ย. 2561
261 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ก.ย. 2561
262 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปลักเปลี้ย-กำโหม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
03 ก.ย. 2561
263 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุทิพย์-น้ำตกสุนันทา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 ก.ย. 2561
264 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกวิชิต-ศาลาฤาษี ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ก.ย. 2561
265 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟสาธารณะในเขตตำบลตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
30 ส.ค. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 ส.ค. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ส.ค. 2561
268 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาวัด - ถ้ำดิน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
21 ส.ค. 2561
269 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอม - เจ็ดหลุม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ส.ค. 2561
270 ประกาศการประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำโหม - ปลักเปลี้ย หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29