แบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ
 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง แบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว  นามสกุล**    อายุ      ปี
เกิดวันที่    เดือน      พ.ศ.     อยู่บ้านเลขที่**  หมู่ที่**
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ **

หมายเลขบัตรประชาชน     

มีความประสงค์ ขอรับบริการถังขยะ  ขอรับบริการถังขยะ  ถัง

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :